Bạn đang ở: Trang chủ / English / Music / Songs / Cannon fire lulls the night

Cannon fire lulls the night

- Webmaster cập nhật lần cuối 05/07/2014 21:58
"Đại bác ru đêm". Translated by Tran Duy Tinh.


1. Đại bác đêm đêm dội về thành phố
Người phu quét đường dừng chổi lắng nghe
Đại bác qua đây đánh thức mẹ dậy
Đại bác qua đây con thơ buồn tủi
Nửa đêm sáng chói hỏa châu trên núi

Đại bác đêm đêm dội về thành phố
Người phu quét đường dừng chổi đứng nghe
Từng chuyến bay đêm con thơ giật mình
Hầm trú tan hoang ôi da thịt vàng
Từng đêm soi sáng là mắt quê hương

Hàng vạn tấn bom trút xuống đầu làng
Hàng vạn tấn bom trút xuống ruộng đồng
Cửa nhà Việt Nam cháy đỏ cuối thôn
Hàng vạn chuyến xe, claymore lựu đạn
Hàng vạn chuyến xe mang vô thị thành
Từng vùng thịt xương có mẹ có em

2. Đại bác đêm đêm dội về thành phố
Người phu quét đường dừng chổi đứng nghe
Đại bác đêm đêm tương lai rụng vàng
Đại bác đêm đêm như kinh không mang lời nguyền
Trẻ thơ quên sống từng đêm nghe ngóng

Đại bác đêm đêm dội về thành phố
Người phu quét đường dừng chổi đứng nghe
Đại bác đêm đêm ru da thịt vàng
Đại bác nghe quen như câu dạo buồn
Trẻ con chưa lớn để thấy quê hương.


1. Cannon fire night after night, echo in the city
A street sweeper rests his broom and listens
Cannon fire passes by, waking up the mothers
Cannon fire passes by, an innocent child laments
Midnight sky lights up, flares above the mountains

Cannon fire night after night, echo in the city
A street sweeper rests his broom and listens
Each plane that passes in the night, innocent children are startled
Destroyed shelters, oh yellow flesh and skin
As each night lights up, we’re losing our motherland

Tons of bombs fall on village gates
Tons of bombs fall on golden rice fields
Doors and homes of Viet Nam burn red to the village’s end
Thousands of vehicles, landmines and hand grenades
Thousands of vehicles, enter the towns
Every corner, lies flesh and bones of mothers, brothers and sisters

2. Cannon fire night after night, echo in the city
A street sweeper rests his broom and listens
Cannons fire night after night, the future falls like yellow leaves
Cannons fire night after night, don’t carry prayers
Children forget to live, each anxious night

Cannon fire night after night, echo in the city
A street sweeper rests his broom and listens
Cannon fire night after night, lull yellow flesh and skin
The familiar sound of cannons is like a sad lament
The children are not old enough to see the motherland.

translated by Tran Duy Tinh
2003
from A Tribute to Trinh Cong Son CD album.

Các thao tác trên Tài liệu

được sắp xếp dưới: Tran Duy Tinh