Bạn đang ở: Trang chủ / Nhạc / Bài hát / Hòa bình là cơm áo

Hòa bình là cơm áo

- Webmaster cập nhật lần cuối 29/07/2014 16:00
Trịnh Công Sơn, <=1972

Vân Quỳnh và Trịnh Công Sơn hát
Băng "Kinh Việt Nam" (1972)

Mỗi người là một ngọn giáo đâm vào mặt chiến-tranh
Mỗi người là một ngọn đuốc đốt cho tan những nhà tù
Hòa Bình ! Hòa Bình ! ôi câu nói
Ba mươi triệu người lập lại mãi trên môi
Hoà Bình ! Hòa Bình!
Là mơ ước ba mươi triệu người
Hòa Bình ! Hòa Bình là xương máu
Bao nhiêu triệu người đã dựng lấy hôm nay

Mỗi người là một ngọn giáo đâm vào mặt chiến-tranh
Mỗi người là một ngọn đuốc đốt cho tan những nhà tù
Hòa Bình ! Hòa Bình ! ôi câu nói
Ba mươi triệu người lập lại mãi trên môi
Hoà Bình ! Hòa Bình!
Là mơ ước ba mươi triệu người
Hòa Bình ! Hòa Bình là xương máu
Ba mươi triệu người đòi cùng có hôm nay.

Ghi chú
Bản Cho quê hương mỉm cười và bản Hoà bình là cơm áo là hai bản không có in trong tập nhạc Kinh Việt Nam (1968) hay trong Ta phải thấy mặt trời (1970) mà lại được thâu trong băng Kinh Viêt Nam & Ta phải thấy mặt trời (1971 hoặc 1972) do chính Trịnh Công Sơn thực hiện cùng Vân Hoà, Vân Quỳnh, Vân Khanh & Hoàng Xuân Sơn, tranh Bửu Chỉ. Cám ơn anh Nguyễn Thảo Long đã bổ sung tập băng này cho Thư mục.
Bài Hoà bình là cơm áo do chính Trịnh Công Sơn hát trong cuốn băng này. Lồng vào bài này có cả một đoạn chấp từ Lời tựa của Trịnh Công Sơn rút từ tập Kinh Việt Nam do một giọng nữ đọc.

Các thao tác trên Tài liệu